Привітання з Днем Незалежності України президента MTI Group

Дорогі друзі, партнери, клієнти!

Від імені Групи компаній МТІ вітаю із Днем Незалежності – визначним святом Української держави.

Всупереч усім випробуванням, які постали перед українським народом протягом ХХ сторіччя, нам вдалося вистояти і здобути у 1991 році омріяну незалежну державу.

Розбудова власної державності, реформування радянської моделі економіки та секторів життєдіяльності держави, розвиток інституцій громадянського суспільства – всі ці складні процеси, які переживає наша країна, стали можливими насамперед завдяки тому, що український народ має можливість власноруч творити власне майбутнє та бути господарем на своїй землі. Державна незалежність України є фундаментом нашого розвитку, запорукою структурних реформ практично в усіх суспільних галузях, передумовою наших досягнень.

MTI Group - ровесниця незалежної України. Ми разом зростали та розвивалися, освоювали нові галузі, запроваджували нові бізнеси, задавали тренди ринку. Ми постійно якісно змінювалися і не зупинялися у прагненні до вдосконалення. МTI Group стала надійною точкою опори суспільства і держави, фундаторами та лідерами інноваційних змін, які задають вектор розвитку ринку протягом 30 років.

Кожною своєю дією ми підтримуємо європейський вибір України, розвиваємо інновації та робимо світові технології та модні віяння досяжними для українців. Ми творимо Україну разом!

Ми не маємо права зупинятися на досягнутому та мусимо продовжити реформування нашого суспільного життя. Ми віримо, що незалежна Україна – це децентралізоване, відкрите, прозоре суспільство з високим рівнем життя, якісними медициною і освітою, зрозумілими і простими умовами для підприємництва, повсюдним дотриманням прав людини.

Нехай впевненість у власних силах ніколи не покидає нас, адже наше завдання – успішна, реалізована, європейська країна. Разом ми продовжимо змінювати нашу країну та досягнемо усього запланованого, адже маємо дивовижних людей, колосальні природні ресурси та фантастичні економічні перспективи. Віримо, що незалежна Україна – це країна можливостей та успіху!

Із Днем Незалежності! Зі святом!

 

Володимир Цой, 
президент Групи компаній MTI

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ ПРЕЗИДЕНТА MTI GROUP

Дорогие друзья, партнеры, клиенты!

От имени Группы компаний МТI поздравляю с Днем Независимости - выдающимся праздником Украинского государства.

Вопреки всем испытаниям, которые стоят перед украинским народом на протяжении ХХ столетия, нам удалось выстоять и одержать в 1991 году желанное независимое государство.

Развитие собственной государственности, реформирование советской модели экономики и секторов жизнедеятельности государства, развитие институтов гражданского общества - все эти сложные процессы, которые переживает наша страна, стали возможными прежде всего благодаря тому, что украинский народ имеет возможность собственноручно творить собственное будущее и быть хозяином на своей земле. Государственная независимость Украины является фундаментом нашего развития, залогом структурных реформ практически во всех общественных сферах, причиной наших достижений.

MTI Group - ровесница независимой Украины. Мы вместе росли и развивались, осваивали новые области, вводили новые бизнесы, задавали тренды рынка. Мы постоянно качественно менялись и не останавливались в стремлении к совершенствованию. МTI Group стала надежной точкой опоры общества и государства, учредителями и лидерами инновационных изменений, которые задают вектор развития рынка в течение 30 лет.

Каждым своим действием мы поддерживаем европейский выбор Украины, развиваем инновации и делаем мировые технологии и модные веяния доступными для украинцев. Мы создаем Украину вместе!

Мы не имеем права останавливаться на достигнутом и должны продолжать реформирование нашей общественной жизни. Мы верим, что независимая Украина - это децентрализованное, открытое, прозрачное общество с высоким уровнем жизни, качественными медициной и образованием, понятными и простыми условиями для предпринимательства, повсеместным соблюдением прав человека.

Пусть уверенность в собственных силах никогда не покидает нас, ведь наша задача - успешная, реализованная, европейская страна. Вместе мы продолжим менять нашу страну и достигнем всего запланированного, ведь мы имеем удивительных людей, колоссальные природные ресурсы и фантастические экономические перспективы. Верим, что независимая Украина - страна возможностей и успеха!

С Днем Независимости! С праздником!

 

Владимир Цой,

президент Группы компаний MTI